پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ in Tehran

Open map
Local time:
21:45:22
No information

🕗 Opening hours

SundayNo information
MondayNo information
TuesdayNo information
WednesdayNo information
ThursdayNo information
FridayNo information
SaturdayNo information
Azadi Street, Tehran, Tehran, IR Iran
Contacts phone: +98
Website: rahvar120.ir
Latitude: 35.7003234, Longitude: 51.3755706
Larger Map & Directions

Comments 5

 • T Ch

  T Ch

  ::

  سلام خسته نباشید ایا تست سوال.اینامه .از.پایه یک برداشته میشود

 • amir mojiry

  amir mojiry

  ::

  یک بار به این اداره ی بزرگ رفتم. در ورودی اداره، دستگاه های الکترونیک شما (شامل موبایل، تبلت و لپ تاپ) را به همراه یک کارت شناسایی تحویل می گیرند و یک کارت شماره دار به شما می دهند. راهنمای طبقات در طبقه ی همکف و سایر طبقات نصب شده است. برخورد مسئولان اداره نسبتا خوب است. اطراف اداره جای پارک ماشین پیدا نمی شود اما با تاکسی یا بی آر تی های میدان آزادی می توان به راحتی به این اداره آمد. دسترسی به اداره برای معلولان مناسب است.

 • Arad Medad Siah

  Arad Medad Siah

  ::

  کار پلیس چیه؟ خراب کردن!

 • ماهان قلجلو

  ماهان قلجلو

  ::

  کارشون خوبه

 • Majid Madadi

  Majid Madadi

  ::

  اولین بار با سیستم قدیم ، از اینجا گواهینامه ام رو گرفتم

Nearest Police:

راهنمایی و رانندگی شهر تهران

خیابان آزادی، نبش رودکی جنوبی
policeRead More

پلیس راهنمایی رانندگی تهران بزرگ

Tehran
policeRead More

پایگاه سیار پلیس راهنمایی و رانندگی

Tehran, Daryan-No, Tohid
policeRead More

📑 All categories in Iran, Islamic Republic of

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4